Rodinné domy

Ponúkame prioritne autorské riešenia individuálnych klientských zadaní v komplexnom chápaní návrhu stavebného diela, pri ktorom je navrhovaná stavba viazaná na kontext lokality a spolu s interiérom tvorí neoddelitelný celok

Architektonický návrh / Štúdia

18 eur/m2

Zhmotnenie zadania do uceleného grafického výstupu (pôdorysy, pohľady, rezy, vizualizácie...) pri súčasnom maximálnom zhodnotení daností lokality, urbánneho a prírodného kontextu a prípadných regulačných limitov

Projekt stavby

62 eur/m2

Jednostupňová dokumentácia pre povoľovací proces v realizačnej podrobnosti v štandardnej profesnej štruktúre, v prípade potreby samostatnej dokumentácie pre územné rozhodnutie +10 eur/m2

- m2 = zastavaná plocha všetkých podlaží
- uvedené ceny platia pre stavby od 120 - 400 m2
- uvedené ceny nezahŕňajú : prípojky mimo parcelu stavebníka projekty špecifických profesií, inžiniersku činnosť, geodetické práce, geologické prieskumy a pod.

Návrh interiéru

25 eur/m2

Komplexný návrh interiérov prezentovaný 2d a 3d formou obsahujúci materiálové a prvkové špecifikácie všetkých prvkov interiéru

Projekt interiéru

20 eur/m2

Spracovanie návrhu do podrobnej projektovej dokumentácie pre realizáciu interiérov

- m2 = čistá podlahová plocha riešených interiérov
- uvedené ceny platia pre interiéry od 40 m2 a sú viazané na nami navrhované stavby, samostatné interiérové zadania naceňujeme individuálnou cenovou ponukou

Autorský dozor

35 eur/m2

Ostatné stavby / Urbanizmus

Projekt naceníme individuálnou cenovou ponukou na základe analýzy rozsahu a náročnosti zadania